Bune practici/ 2007-2013Sóvidék-Hegyalja térség közös identitáson alapuló közösségcsoport, azonos természeti és kultúrális környezettel, nevesítve Parajd, Korond, Farkaslaka, Oroszhegy, Fenyéd, Zetelaka és Varság. A térség 321975 lakóból áll,816  km2 területen fekszik. Sóvidék-Hegyalja HACS céljai közé tartozik a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtása, a térség gazdasági szempontjából lényeges projektek megvalósítása, kihasználása  a  térség adta lehetőségekeknek, életmínőség javítása és a szükségletekre megoldások találása. A HACShoz  másfél éves működése során a kiírt pályázati szessziók keretein belül több pályázatot nyújtottak be, ebből már 822.521 euro értékben a szerződés kötés is megtörtént (11 szerződés), kivitelezésük folyamatban van.

Regiunea Sóvidék-Hegyalja este un grup de comunitate cu aspecte identice, astfel teritoriu reprezintă o grupare de comunități locale care împărțesc o identitate comună bazată pe un sentiment de apartenență la același mediu, natural și cultural. Teritoriul compus din localitățile:  Praid, Corund, Lupeni, Dealu, Brădești, Zetea și Vârșag. Regiunea este compusă din 32195 locuitori, acoperind o teritoriu de 816 km2.Obiectivele GAL Sóvidék-Hegyalja sunt implementarea planului de dezvoltare locală, proiecte esențiale pentru dezvoltarea economică al teritoriului, exploatarea potențialului local sustenabil, crearea condiților de viață calitative și soluționarea necesităților identificate. De la începutul funcționării GALului într-un an și jumătate în cadrul sesiunilor lansate am primit numeroase proiecte, din care în valoare de 822.521 euro sunt contractate (11 contracte),  aceste proiecte sunt în curs de realizare. 

Sóvidék-Hegyalja territory is a group of communities that share a common identity based on the same natural and cultural environment, namely Praid, Corund, Lupeni, Dealu, Brădeşti, Zetea and Vărşag. The territory consist 32195 inhabitants covering an area of 816 km2. LAG Sóvidék-Hegyalja aims to bring trough implementing its local development plan, projects essential for the economic environment of the territory, exploit sustainable local potential, creating quality living conditions and finding solutions to identified needs. During one and the half year of our activity we have gat a lot of projects, the value of the contracted projects is 822.521 euro (11 contracts), the implementation of this projects is in progress.


Program: FEADR, Axa IV LEADER, 313- Turizmusfejlesztés

Pályázó: Asociația Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület
Projekt neve: Integrált turizmusfejlesztés Sóvidék-Hegyalja homogén térségben
Támogatés értéke: 94.969 euro, 430.209 lej
Pályázás éve: 2012
Megvalósulás éve: folyamatban van
A projekt célja Sóvidék és Hegyalja térség turisztikai potenciáljának kihasználása, ennek érdekében az egyesület 3 darab turisztikai informaciós eszközt (touchscreen tipusú, a nap 24 órájaban működő információs eszköz, amely naprakész információkkal szolgál szálláshelyekről, látnivalokról stb. ) vásárol és szerel fel Zetelaka, Varság és Farkaslaka községekben. A projekt része a TDM rendszer, GIS marketing alkalmazás, reklámanyag készítése, valamint egy tanulmány a turisztikai lehetőségekről, létező ajanlatokról Sóvidék-Hegyalja hét községében.
Program: FEADR, Axa IV LEADER, 313- Dezvoltarea turismului
Solicitant: Asociația Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület
Nume proiect: Dezvoltarea turismului în zona omogenă Sóvidék-Hegyalja
Valoarea sprijinului: 94.969 euro, 430.209 lej
Anul depunerii proiectului: 2012
Anul realizării: în curs de realizare
Obiectivul proiectului este exploatarea optimă a potențialului turistic al zonei Sóvidék-Hegyalja, pentru a atinge acest obiectiv asociația va achiziționa și monta 3 sisteme informatice (echipamente) de informare turistică (echipamentele sunt de tip touchscreen, funcționează 24 ore pe zi cu informații despre posibilități de cazare, atracții turistice etc.) în comunele Zetea, Vărșag și Lupeni. Din proiectul face parte sistemul TDM, aplicația de marketing GIS, realizarea unei studiu de potențial turistic și de ofertă existentă în zona Sóvidék-Hegyalja.
Program: FEADR, Axis  LEADER IV, 313 - Tourism
Applicant: Asociația Sóvidék-Hegyalja tourism Association
Name of Project: Integrated Tourism Development in SóvidékHegyalja -homogenous region
Project value: 94.969 euro, 430.209 lei
Year of submission : 2012
Year of implementation:  in progress
The projects objective is making the most out of the tourism potential of Sovidek-Hegyalja, in order to achieve this the association will acquire and install three touchscreen devices which will operate 24/7 providing useful information about the accommodation possibilities, the regions attractions etc. They will be installed in the following municipalities   Zetea, Varsag and Farkaslaka.
 The project also includes the TDM system, GIS marketing applications, preparation of promotional material, realizing a study from the touristic potential of the region and about the existing accommodation offer in Sovidek-Hegyalja’s seven villages.  


 Program: FEADR, Axa IV LEADER, 322- Falumegújítás

Pályázó: Farkaslaka Község
Projekt neve: Közterületek létrehozása és megújítása Farkaslaka községben
Támogatés értéke: 99.360 euro, 450.930 lej
Pályázás éve: 2012
Megvalósulás éve: folyamatban van
Farkaslaka község a projekt keretein belül közterületeket hoz létre és újít fel, valamint célja egy minifoci pálya megvalósítása is: járdák felújítása, park utcai bútorokkal, kivilágítással való ellátása, filegóriák építése, játszótér felszerelése, megfelelő körülmények biztosítása a sportpályán eszközök és felszerelések beszerzésével.
Program: FEADR, Axa IV LEADER, 322- Dezvoltarea satelor
Solicitant: Comuna Lupeni
Nume proiect: Înființare și reabilitare spații publice în comuna Lupeni
Valoarea sprijinului: 99.360 euro, 450.930 lei
Anul depunerii proiectului: 2012
Anul realizării: în curs de realizare
În cadrul proiectului comuna Lupeni dorește inființarea și reabilitarea unor spații publice în zona centrală și înființarea unui teren de minifotbal: modernizarea parcului cu pavaj, dotarea parcului mobilier urban adecvat, realizare filegorii din lemn, instalații de iluminat, reabilitarea terenului degradat, dotarea terenului de joacă, dotarea terenului de sport echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor corăspunzătoare pentru activități sportive.

Program: FEADR, Axis IV LEADER, 322-  village renewal  
Applicant: Farkaslaka village
Project title: Establishment and rehabilitation of public spaces in the village of  Farkaslaka.
Project value: 99.360 euro, 450.930 lej
Year of submission : 2012
Year of implementation:  in progress
The projects objective is creating new public areas and rehabilitation of the existing ones in the centre of Farkaslaka village, as well as to create a mini soccer court: reconstruction of sidewalks, park benches, park lights, construction of pavilions, equipping the  playground for children, and purchase of sports equipments.


Program: FEADR, Axa IV LEADER, 323- Örökségvédelem
Pályázó: Oroszhegy község
Projekt neve: Nárcisz mező látogatási központ
Támogatés értéke: 54. 051euro, 251. 177 lej
Pályázás éve: 2012
Megvalósulás éve: folyamatban van
A látogatási központ létrehozása megoldás az évek során bebizonyosodott hiányoságokra, szükségletekre, amelyek a Nárcisz mezőt érintették. Régió szinten ismert természetvédelmi terület, ahol minden év májusának első felében megrendezik a Nárcisz Fesztivált, amelyen több ezer ember vesz részt. Eddig improvizált eszközök álltak a rendelkezésre az esemény megszervezéséhez, amelyek nem feleltek meg a  kultúrális programok lebonyolításához. Másrészt a Nárcisz mező valós védelmét is szolgálja a központ, ami  indokolt, mivel évről évre csökken a nárcisz által borított terület, főleg az ilegális legeltetésnek köszönhetően.
Program: FEADR, Axa IV LEADER, 323- Conservarea patrimoniului rural
Solicitant: Comuna Dealu
Nume proiect: Centru de vizitare în Poiana Narciselor
Valoarea sprijinului: 54. 051euro, 251. 177 lei
Anul depunerii proiectului: 2012
Anul realizării: în curs de realizare
Realizarea centrului de vizitare este o soluție la necesități apărute pe a lungul aniilor având în vedere că Poiana Narciselor este o zonă de protecție naturală renumită pe plan regional, protejată la nivel local ca și monument al naturii, unde se organizează în fiecare an  la începutul lunii mai Festivalul Narciselor, cu public de câteva mii de personae și în condițiile de până acum cu dotări improvizate mai ales cele pentru organizarea programului cultural, pe de altă parte, protecția efectivă la fața locului a Poianei este justificată prin reducerea de la an la an s suprafeței acoperite de narcise, în special pășunatului ilegal.
Program: FEADR, Axis IV LEADER, 323-  Preserving cultural and built heritage  
Applicant: Dealu village
Project title: Nárcisz mező visiting centre
Project value: 54. 051euro, 251. 177 lei

Year of submission : 2012
Year of implementation:  in progress
The projects objective is to create a visiting center which would be a solution for the proved needs over the years. The Daffodil Glade is a natural protection area renowned on regional level, known as a nature reserve, where the Daffodil Festival is held in the first half of May each year, with a large audience where thousands of people are participating. So far, improvised devices were available for organizing the event, which did not comply with the cultural learning programs. On the other hand, the center would serve as a real protection to the Daffodil fields, which is justified since the area covered by the daffodil have been reduced from year to year, mainly due to illegal grazing.Program: FEADR, Axa IV LEADER, 323- Örökségvédelem
Pályázó: Tamási Áron Kultúrális Egyesület
Projekt neve: Hagyományos csűr újjáépítése a kultúrális örökség megőrzése érdekében
Támogatés értéke: 57.629 euro, 261. 539 lej
Pályázás éve: 2012
Megvalósulás éve: folyamatban van
Az egyesület egy hagyományos csűrt szeretne újjáépíteni  betartva a hagyományos épületek arányait, méreteit, építkezési anyagait és részben az építési megoldásokat is, viszont az épület kultúrális funkciókat látna el napjaink igényeinek megfelelően: kiállításoknak adna helyet, konferenciáknak, koncerteknek és színházi előadásoknak.
Program: FEADR, Axa IV LEADER, 323- Conservarea patrimoniului rural
Solicitant: Asociația Culturală Tamási Áron
Nume proiect: Reconstruire șură tradițională pentru promovarea moștenirii culturale în comuna Lupeni
Valoarea sprijinului: 57.629 euro, 261. 539 lei
Anul depunerii proiectului: 2012
Anul realizării: în curs de realizare
Prin proiect asociația dorește reconstruirea unei șure tradiționale cu respectarea volumetriei, dimensiunii, proporții, materiale și chiar și parțial tehnici constructive a unei șure tradiționale, dar de această dată cu funcțiuni culturale, actualizate nevoilor contemporane: spații expoziționale, spații pentru conferințe, concert și spectacole de teatru/dans.
Program: FEADR, Axis IV LEADER, 323-  Preserving cultural and built heritage  
Applicant: Tamasi Aron Cultural Association
Project title: Reconstruction traditional barn to promote common cultural heritage in Farkaslaka.
Project value: 57.629 euro, 261. 539 lei
 Year of submission : 2012
Year of implementation:  in progress


The association would like to rebuild a traditional barn in volumetric compliance of traditional buildings, dimensions, construction materials and solutions in the construction of the building, but this time the barn would offer cultural functions in accordance with the needs of today: provide space for exhibitions, conferences, concerts and theatrical performances.

Program: FEADR, Axa IV LEADER, 323- Örökségvédelem
Pályázó: Varság község
Projekt neve: Falumúzeum újraépítése Varság községben
Támogatés értéke: 58. 563euro, 266.132 lej
Pályázás éve: 2012
Megvalósulás éve: folyamatban van
Falumúzeum építése valójában egy kézzel fogható megörökítése a jövő generáció számára őseink életmódjának és kultúrális lehetősegeket foglal magába, valamint segít a hagyományok megőrzésében. Az épület 1909-ben volt befejezve, sajátos a múltja, mivel a kezdetekben az egyetlen épület volt a környéken amely közérdekű szolgáltatásokat látott el.
Program: FEADR, Axa IV LEADER, 323- Conservarea patrimoniului rural
Solicitant: Comuna Vărșag
Nume proiect: Reconstruirea muzeului sătesc din comuna Vărșag
Valoarea sprijinului: 58. 563 euro, 266.132 lei
Anul depunerii proiectului: 2012
Anul realizării: în curs de realizare
Construire unui muzeu al satului înseamnă realizarea unei documentări palpabile pentru generația viitoare în care se arată modul de trai al strămoșilor, respectiv include necesități funcționale, oportunități estetice și culturale, păstrarea tradiției locale. Această clădire a fost finalizată în anul 1909, având un istoric bogat, fiindcă la început era singura clădire în zonă cu srevicii de interes public.
Program: FEADR, Axis IV LEADER, 323-  Preserving cultural and built heritage  
Applicant: Vărşag village
Project title: Rebuilding the village museum of Vărşag
Project value: 58. 563 euro, 266.132 lei
Year of submission : 2012
Year of implementation:  in progress


Village Museum building is actually a tangible documentation for future generations, showing how the ancestors lived here including cultural heritage, as well as helps preserve the traditions.  This building was completed in 1909, with a rich history, in the beginning it was the only establishment in the area of public services.
Program: FEADR, Axa IV LEADER, 323- Örökségvédelem
Pályázó: Zetelaka Község
Projekt neve: Fűrésztelep újraépítése
Támogatés értéke: 52.004 euro, 236. 010 lej
Pályázás éve: 2012
Megvalósulás éve: folyamatban van
Az elmúlt századokban számtalan vízi fűrésztelep működött Zetelaka községben, ezt szem előtt tartva a projekt célja egy vízi fűrésztelep újraépítése, amely a hagyományos tehnológiák megőrzésének jó példája és egy látogatható turisztikai látványosság is egyben.
Program: FEADR, Axa IV LEADER, 323- Conservarea patrimoniului rural
Solicitant: Comuna Zetea
Nume proiect: Reconstrucție joagăr (ferastrău cu roata de apă)
Valoarea sprijinului: 52.004 euro, 236. 010 lei
Anul depunerii proiectului: 2012
Anul realizării: în curs de realizare
Având în vedere faptul că în comuna Zetea în secolele trecute  au funcționat numeroase joagăre acționate de apă, obiectul proiectului este reconstruirea unei joagăr (ferăstrău cu roate de apă) pentru valorificarea și exemplificarea tehnologiilor tradiționale și introducerea într-un circuit turistic vizitabil.
Program: FEADR, Axis IV LEADER, 323-  Preserving cultural and built heritage  
Applicant: Zetea village
Project title: Reconstruction saw mill (saw water wheel)
Project value: 52.004 euro, 236. 010 lei
Year of submission : 2012
Year of implementation:  in progressGiven that past centuries in Zetea village have worked numerous water powered saw mills (saw water wheel) with that in mind, the project aims to rebuild a sawmill, which is a good conservation example of traditional technologies and also could become a visited tourist attraction as well.