Măsuri SDL 2014-2020

Procedură de evaluare și selecție a proiectelor versiunea 1
Procedură de evaluare și selecție a proiectelor versiunea 2
Procedură de evaluare și selecție a proiectelor versiunea 3
Procedură de evaluare și selecție a proiectelor versiunea 4
Regulament de organizare și funcționare a comitetului de selecție a proiectelor
Regulament de organizare și funcționare a comisiei de soluționare a contestațiilor
Anunț privind aprobare SDL versiunea 2
SDL- versiunea 2
Anunț privind aprobare SDL versiunea 3
SDL-versiunea 3

Măsura 4.3 Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe

Măsura 6.4 Servicii de calitate pentru populație 


Măsura 7.2E Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară activă publicat la data de 12.04.2018
Ghidul Solicitantului 7.2E 
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2E 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii
Anexa 5 Declarație către GAL
Apel 7.2E 
Apel 7.2E simplificat 
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate criterii selecție / pe teren
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 3/2018
Raport de evaluare Sesiune nr.3/2018
Raport de Selecție Intermediar M 7.2E


Măsura 7.2RSP  Infrastructură pentru servicii publice și sociale

Măsura 7.6 Promovarea meșteșugurilor tradiționale -publicat la data de 12.09.2018
Ghidul solicitantului 7.6
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.6
Anexa 2 Model Studiu de fezabilitate/DALI
Anexa 3 Model MJ
Anexa 4 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 5 Fișa sub-măsurii 7.6
Anexa 6 Model declaratie propria raspundere
Anexa 7 Declaratie catre GAL
Anexa 8 Protocol de colaborare INP-AM-PNDR-AFIR
Apel 7.6 GAL_SH varianta lungă
Apel 7.6 GAL_SH varianta simplificată
Apel 7.6 GAL_SH varianta simplificată HU
Fișe de verificare: conformitate/eligibilitate/criterii selecție/pe teren

Măsura 16.3 Cooperare:turism publicat la data de 24.05.2018
Ghidul solicitantului 16.3
Anexa 1 Cererea de Finantare 16.3 Cooperare:turism
Anexa 2.1 Model plan de marketing/Studiu
Anexa 2.2 Model Memoriu Justificativ M16.3
Anexa 3 Fișa măsurii M16.3
Anexa 4 Declarație raportare GAL
Anexa 5 Declarație privind respectarea reguli de minimis
Anexa 6 Declarație încadrarare în categoria de microîntreprindere și întreprindere mică
Anexa 7 Declarație neîncadrare firme în dificultate
Anexa 8 Acord de cooperare pentru constituire parteneriat M16.3
Apel 16.3 varianta lungă pdf.
Apel varianta simplificată 16.3 HU pdf.
Apel varianta simplifcată 16.3 RO pdf.
Fișa de verificare:conformitate/eligibilitate/criterii de selecție/pe teren
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 5/2018
Raport de evaluare Sesiune nr.5/2018
Raport de Selecție Intermediar M 16.3

Măsura 16.4 Cooperare: produse locale publicat la data de 12.04.2018
Ghidul solicitantului 16.4 
Cerere de finanțare 16.4 / Hotărâre CD nr. 10/2018 (publicat la 12.09.2018)
Anexa 2 Plan de marketing/studiu
Anexa 2 model SF/DALI
Anexa 3 Fișa măsurii 16.4
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Acte normative utile
Anexa 6 Acord de cooperare
Anexa 7 Anexa 1 TFUE
Anexa 8 Aferentă STP din cadrul național legislativ de implementare
Anexa 9 Lista localități HNV
Anexa 10 Declarație de încadrare în întreprindere micro și mică
Anexa 11 Declarație de neîncadrare firmei în dificultate
Apel 16.4
Apel 16.4 varianta simplificată 
Fișe de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii de selecție / pe teren 
Erată sub-măsurii 16.4 Cooperare: produse locale Anexa nr. 1 la Hotărârea CD nr.10/2018 (publicat la 12.09.2018)
Anunț de prelungire a sesiunii nr. 4/2018 (publicat la 12.09.2018)
Raport de evaluare Sesiune 4/2018
Raport de Selecție Intermediar M 16.4